Germany

DESTROYERS

No Price

MF-511 - B-110
B-110 - 3 per package

$5.00

LIGHT CRUISERS

No Price

MF-510 - Emden
Emden - 2 per package

$5.00

MF-525 - Breslau
Breslau

$5.50

HEAVY CRUISERS

No Price

MF-530 - Blucher
Blucher

$7.00

MF-532 - Scharnhorst
Scharnhorst

$7.00

PREDREADNOUGHTS

No Price

MF-501 - Pommern
Pommern

$4.50

BATTLE CRUISERS

No Price

MF-502 - Seydlitz
Seydlitz

$8.00

MF-526 - Moltke
Moltke

$8.00

MF-503 - Von Der Tann
Von Der Tann

$8.00

MF-528 - Derflinger
Derflinger

$8.00

BATTLESHIPS

No Price

MF-506 - Westfalen
Westfalen

$8.00

MF-514 - Helgoland
Helgoland

$9.00

MF-515 - Kaiser
Kaiser

$8.00

MF-516 - Konig
Konig

$8.00

MF-529 - Bayern
Bayern

$8.00